Elleve nasjonale senter

Det er elleve nasjonale senter, som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.


Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen skal arbeide for økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og økt motivasjon og interesse for fremmedspråk. Senteret bidrar til at barnehager og skoler får økt kompetanse i å bruke rammeplan og læreplaner, og støtter andre institusjoner, særlig lærerutdanningene, i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene.


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal bidra til engasjement for fagene og for økt interessefor opplæring innen kunst- og kulturfag. Ressursbasen på nettsiden gir lærere inspirasjon til undervisning og aktiviteter med forankring i rammeplanen.


Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan. Vår oppgave er å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan. Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten.


Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø. Læringsmiljøsenteret skal være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole.


Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et ressurssenter for helsefremmende arbeid innen mat og fysisk aktivitet og for fagene mat og helse og kroppsøving. Gjennom arbeidet med mat og fysisk aktivitet skal senteret fremme trivsel, læring og helse hos barn og unge og bistå barnehager, skoler, helsestasjoner og skolehelsetjenesten samt universitet og høgskoler i å iverksette den nasjonale helse- og utdanningspolitikken.


Matematikksenteret

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) sin hovedoppgave er å øke kvaliteten i matematikkopplæringen, og vi utvikler en undervisning som tar utgangspunkt i barn og unges tenking. Senteret jobber tett på praksisfeltet og bidrar til økt motivasjon og interesse for faget. Senteret bidrar også til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.


Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning. Vi utviklar ressursar, arbeidsmåtar og læringsstrategiar som legg til rette for auka kompetanse, motivasjon og interesse for naturfag. Vår forsking er knytt opp mot våre undervisingsressursar og etter- og vidareutdanningstilbod.


Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen. Senteret legg vekt på å utvikle metodar og arbeidsmåtar som kan vere med på å skape språkkompetanse og motivere for arbeid med nynorsk. Gode røynsler skal systematiserast, prøvast ut og spreiast gjennom kurs, seminar, skriftleg materiale og via vevsida vår.


Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa arbeider innenfor hovedområdene lese- og skriveopplæring og muntlig språkutvikling. Dette innbefatter å styrke og fremme bruk av muntlig samisk i opplæringssystemet, kunnskap om flerspråklighet og språkrevitalisering, og formidle kunnskap om lesing og skriving. Vi arbeider også med forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene.


Skrivesenteret

Det overordna målet til Nasjonalt senter for skrive- opplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Skrivesenteret arbeider med skriving som grunnleggjande ferdigheit i alle fag og gjennom heile utdanningsløpet gjennom å utvikle støttemateriell og samarbeide med barnehage og skole om kompetanseutvikling.